Firma na Wyspach Marshalla

firma-na-wyspach-marshala

ZAŁÓŻ Z NAMI FIRMĘ NA WYSPACH  MARSHALLA
W 1979 r. Republika Wysp Marshalla podpisała z rządem amerykańskim Porozumienie o Wolnym Stowarzyszeniu, które weszło w życie w 1986 r. Od tej pory Wyspy Marshalla są niezależnym państwem stowarzyszonym z USA. Wysoki poziom i stabilność polityczno – ekonomiczną Wysp Marshalla, zapewnia pomoc  rządowa Stanów Zjednoczonych, która stanowi podstawę gospodarki tej wyspiarskiej republiki, dlatego miejscowe regulacje prawne umożliwiają tworzenie spółek, które są w zasadzie wolne od wszelkiego podatku dochodowego. Adaptacja prawa handlowego stanu Delaware na Wyspy Marshalla za skutkowały  szeregiem rozwiązań, które czynią miejscowe struktury korporacyjne jedną z najbardziej elastycznych formuł dla działalności spółek kapitałowych, jakie zna światowe prawo handlowe.

Dlaczego Warto

    Korzyści podatkowe
Spółki offshorowe z siedzibą na Wyspach Marshalla są zwolnione z podatku korporacyjnego, podatku dochodowego, podatku od obrotów, podatku od aktywów, opłat skarbowych, obowiązków przedkładania sprawozdań z obrotu firmy, kontroli dewizowych i innych podatków czy opłat administracyjnych. Niezbędne jest uiszczanie tylko jednej opłaty publicznoprawnej, w postaci rocznej, zryczałtowanej opłaty na rzecz podmiotu prowadzącego Rejestr Korporacji.

Elastyczny system prawny 
W zakresie prawa spółek prawodawstwo opiera się na rozwiązaniach przyjętych w amerykańskim stanie Delaware, które uchodzą za najlepsze na świecie. Wyspy Marshalla inkorporowały do swojego systemu prawnego całokształt prawodawstwa handlowego oraz  prawo zwyczajowe Delaware. Rejestr handlowy Wysp Marshalla został sprywatyzowany. Szybkość działań i poziom obsługi jest znacząco wyższy niż w przypadku polskiego Krajowego Rejestru Sądowego.
     Poufność na najwyższym poziomie
Informacja o pierwszych członkach zarządu nie jest publicznie dostępna. Przechowywane i przetwarzana są one wyłącznie przez agenta rejestrowego spółki.
Nie istnieją żadne dokumenty urzędowe, ani rejestry urzędowe, które określały by  kto jest udziałowcem spółki.
Wyspy Marshalla dopuszczają emitowanie przez spółkę offshorową udziałów na okaziciela, w ich klasycznej postaci,
Wyspy Marshalla zawarły umowy o wymianie informacji podatkowych z (tzw. Tax Information Exchange Agreements; TIEAs) ze Stanami Zjednoczonymi, Australią, Holandią, Nową Zelandią, Danią, Grenlandią, Wyspami Owczymi, Islandią, Norwegią, Szwecją, Irlandią i Koreą (stan z dnia 27 mają 2012 r.). Według stanu na maj 2012 r. na podstawie zawartych umów Republika Wysp Marshalla nie przekazała innym państwom żadnych informacji.

 

    Offshorowe spółki kapitałowej z siedzibą na Wyspach Marshalla

 • Nie posiadają wymogów dotyczących minimalnych wysokości kapitału zakładowego spółki;
 • Dopuszczalny jest zarząd jednoosobowy (osoby fizycznej, jak i osoby prawnej);
 • Brak wymogów sporządzania sprawozdania finansowego czy badania go przez biegłego rewidenta;
 • Dowolność miejsca na świecie w zwoływaniu i odbywaniu posiedzenia zarządu czy  walnego zgromadzenia.
     Usługi

 • Certyfikat założycielski
 • Ustawa spółki
 • Sprawozdanie z pierwszego posiedzenia dyrektorów
 • Usługa udostępnienia adresu spółki na rok czasu od daty rejestracji
 • Usługa autoryzowanego agenta na rok czasu od daty rejestracji
 • Opłaty rządowe za pierwszy rok działalności
 • Certyfikat Akcyjny