Restrukturyzacja przedsiębiorstw

restrukturyzacja-przedsiebiorstw-small

Legister Capital S.A. świadczy wyspecjalizowane usługi dla podmiotów, u których zaistniał‚y znaczne trudności z obsługą… bieżących zobowiązań„.

Wychodząc naprzeciw tym trudnoś›ciom oferujemy m.in.:

  • Cał‚kowite lub częściowe umorzenie zobowią…zań„ publicznoprawnych (podatków i innych zobowią…zań), oraz rozł‚ożenie na raty zaległ‚oś›ci z tytułu składek na ZUS
  • Przygotowanie projektu, strategii negocjacji i wdrożenie ugody restrukturyzacyjnej z wierzycielami…[Zobacz więcej]
  • Pomoc w optymalizacji efektywności operacyjnej i finansowej przedsię™biorstwa
  • Badanie rentownoś›ci poszczególnych aktywów przedsię™biorstwa
  • Skuteczna pomoc w przypadku sporów są…dowych i pozasądowych, a w szczególnoś›ci  dotyczących dział‚ań wierzycieli i nierzetelnych odbiorców
  • Restrukturyzacja spół‚ek publicznych, stoją…cych w obliczu bankructwa, nakierowana na zabezpieczenie pozornie utraconej wartości akcjonariuszy
  • Sporządzenie procedury naprawczej i biznesplanu, wytyczają…cego drogę wyjś›cia z trudnej sytuacji przedsię™biorstwa…[Zobacz więcej]
  • Budowa modelu optymalizują…cego strukturę™ finansowania dział‚alności
  • Przeprowadzenie przekształ‚ceń„ organizacyjno-prawnych

 

Legister  posiada bogatą… historię skutecznie przeprowadzonych restrukturyzacji zadł‚użonych przedsię™biorstw. Wierzymy, że nasze doś›wiadczenie pozwoli przywrócić‡ Pań„stwa dział‚alnoś›ci pł‚ynność‡ finansową… i odpowiednią… dla niej rentowność‡. Zapraszamy do kontaktu w celu poznania bardziej szczegół‚owych aspektów naszego dział‚ania.

Zobacz także

ANTYwindykacja dla Firm
Szukasz inwestora strategicznego